top of page

סדנה נגד אלימות
מוגנות עובדי רווחה בחרום

דטאנט, מוגנות עבדי רווחה בחרום, מומרמש״ח אום אל פחם

עובדות ועובדי רווחה ברשויות המקומיות חשופים לאלימות מילולית ופיזית מזעזעת. בכל יום עבודה במדינת ישראל נרשמים ארועים של איומים ותקיפה כנגד עובדות ועובדי משרד הרווחה. האלימות הזו הפכה את החיים של העובדות הסוציאליות ושל משפחותיהן לשגרה מסוכנת. 

אגף הבטחון של משרד הרווחה החליט על פרויקט מדהים שנמצא עכשיו כבר בהתרחשות. במהלך הפרויקט שידרג אגף בכיר למוגנות עובדי רווחה בחרום את אמצעי האבטחה של כ - 6000 עובדים ברשויות המקומיות. הותקנו מצלמות אבטחה, דלתות ממוגנות ולחצני מצוקה והעיקר. 

 

סדנת דטאנט נבחרה כדי שלעובדות תהיה יכולת לנהל עימות ולהשתמש בטכנולוגיה שאגף בכיר התקין. מדריכי דטאנט עברו ולימדו יכולות מתקדמות של ניהול רגשי והפחתת אלימות שבעבר נלמדו רק בגופי בטחון. 

הסבב הראשון נעשה אצל 70 רשויות שבהן נרשמו מקרי אלימות רבים מהממוצע. לימדנו כ 2000 עובדות ועובדים כיצד להיות מוגנות יותר בחרום. 

נתונים פזיולוגיים בסדנת מניעת אלימות לעובדות ועובדים סוציאליים
סדנת מוגנות עובדי רווחה בחרום - מניעת אלימות מש״ח אילת
כלים לניהול רגשות ועימות בסדנה נגד אלימות

עובד רווחה נתון ללחצים יומיים בלתי פוסקים. הלחצים האלו גורמים לחיכוך ושחיקה בעבודה.

 

סדנת דטאנט לימדה כלים ספציפיים לעבודה סוציאלית ויצרה תחושת סוכנות (agency) אצל העובד.ת. על בסיס הפרוטוקולים הגופניים שלימדנו הוספנו עוד שכבה של ניהול מו״מ בזמן שיחות קשות. 

bottom of page